Rząd

 Instytucja władzy państwowej. Kieruje sprawami kraju. Sprawuje pieczę nad życiem i interesami obywateli. Zarządza przestrzenią publiczną. Dba o zdrowie, edukację i rozwój duchowy społeczeństwa. Aktywnie wspiera i stwarza niezbędne warunki dla reprodukcji demograficznej.  Zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego. Przestrzega i stosuje prawa. Rządzi w imieniu przyszłości społeczeństwa z uwzględnieniem realiów życia tu i teraz. Monitoruje, analizuje i kontroluje obszary rzeczywistości przeznaczone jego kompetencji. Zachowuje ciągłość działania i odpowiada za podjęte zobowiązania. Dba o realizację strategicznych parametrów współokreślających bezpieczne trwanie społeczeństwa jako całości. Bezwzględnie przestrzega konstytucji i zasad społecznego funkcjonowania. Daje przykład skromności i powściągliwości osobistej w okresie pełnienia służby publicznej. Bezwzględnie wyklucza ze swojego składu osoby nieuczciwe, skorumpowane, lobbujące na rzecz interesów osobistych i partykularnych. Podejmuje decyzje eliminujące uprzywilejowanie jednych grup społecznych kosztem innych. Prowadzi politykę międzynarodową zgodną z interesami własnego państwa i społeczeństwa. Właściwie interpretuje i rozwiązuje problemy i konflikty rzeczywistości. Wyprzedza rozwój wydarzeń determinujących przyszłość. Szanuje opinie i wykorzystuje aktywność obywateli. Jest w pełni odpowiedzialny za strategię, kierunki, programy i podejmowane decyzje.

 W szczególności rząd nie robi uników,  nie lawiruje, nie przeciąga i nie odkłada rozwiązywania problemów. W żadnym wypadku nie kieruje się logiką najbliższych wyborów politycznych. Działa w najlepszej wierze i w poczuciu obowiązku za powierzone mu zadania. Nie prowadzi polityki działań pozorowanych lub tematów zastępczych. Nie uprawia mitologii i nie traci czasu na sprawy trzeciorzędne  lub kompletnie nieistotne. Chroni grosz publiczny, nie marnotrawi pieniądza podatników. Działa w sposób przejrzysty, prosty, uczciwy i godny. W przypadku nie zrealizowania zapowiadanych przedsięwzięć, opóźnień, błędów lub niewłaściwych decyzji Rząd natychmiast modyfikuje skład personalny bądź podaje się do dymisji. W żadnym przypadku nie dopuszcza do dalszego sprawowania władzy w imię interesu własnego polegającego na dalszym rządzeniu bez względu na okoliczności.

*Powyższy tekst stanowi próbę definicji normatywnej. Jakiekolwiek skojarzenia z konkretnym rządem w przeszłości lub teraźniejszości jest nieuprawnione i niezgodne z intencją autora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*